Rabid bat found at SeaTac park

Rabid bat found at SeaTac park