Women's Day - How can women make financial progress?

Women's Day - How can women make financial progress?